88244120 mail@persianrace.com

مهارت های تکمیلی رانندگی چیست؟

به مجموعه آموزشهایی که یک راننده پس از اخذ گواهینامه...

مهارت های تکمیلی رانندگی چیست؟

به مجموعه آموزشهایی که یک راننده پس از اخذ گواهینامه فرا می گیرد مهارت های تکمیلی رانندگی گفته می شود.

آموزش هایی که در زمان اخذ گواهینامه داده می شود به عنوان آموزش های پایه و اصول اولیه شناخته می شوند و پس از اخذ گواهینامه لازم است که راننده ها دانسته های علمی و مهارت های عملی خود را از طریق آموزش افزایش بدهند تا از این طریق هم تسلط بیشتری بر روی وسیله نقلیه ای که می رانند داشته باشند هم احتمال وقوع سانحه را برای خود کاهش دهند.

اولین قدم در بخش مهارت های تکمیلی رانندگی سرفصل رانندگی تدافعی می باشد. که در این سر فصل اصول و تکنیکهای پیش بینی موقعیت خطرناک آموزش داده می شود و راننده می آموزد که ایمن تر براند. دومین قدم را می توان سرفصل مهارت های کنترلی و رانندگی حرفه ای دانست که راننده در این بخش می آموزد که چگونه وسیله نقلیه را در شرایط مختلف کنترل نماید. در بخشهای بعدی سرفصلهایی چون رانندگی آفرود و راندن در مسیرهای خارج از آسفالت که عموما با خودروهای شاسی بلند انجام می شود و رانندگی ویژه شغلهای خاص تعریف می شود.

 

منبع: پرشین ریس

 

سید مصطفی حجازی

پرشین ریس

مسئولانه و هوشمندانه برانیم.

 

کپی برداری یا بازنشر این مطلب بدون اجازه کتبی پرشین ریس ممنوع می باشد.