88244120 mail@persianrace.com

جزئیات محتوی

شبیه ساز اثر کمربند ایمنی
شبیه ساز اثر کمربند ایمنی
شبیه ساز اثر کمربند ایمنی
شبیه ساز اثر کمربند ایمنی

شبیه ساز اثر کمربند ایمنی به این صورت عمل می نماید که کاربر بر روی آن نشسته و کمربند ایمنی را بسته و ضامن آن رها می گردد و صندلی با سرعت بین 5 تا 7 کیلومتر درساعت به پایین برخورد می کند...

  • شبیه ساز اثر کمربند ایمنی

در هنگام تصادف چه مقدار نیرو از طرف کمربند ایمنی به قفسه سینه شما وارد می شود؟ آیا استفاده از کمربند ایمنی به معنی ایمنی مطلق می باشد؟ مطمئن باشید اثر کمربند ایمنی در سرعت بسیار کمی مانند پنج تا هفت کیلومتر در ساعت شما را بسیار متعجب خواهد نمود! اگر اثر کمربند ایمنی در این سرعت اندک اینقدر زیاد است پس در سرعت های بالا چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

 

شبیه ساز اثر کمربند ایمنی به این صورت عمل می نماید که کاربر بر روی آن نشسته و کمربند ایمنی را بسته و ضامن آن رها می گردد و صندلی با سرعت بین 5 تا 7 کیلومتر درساعت به پایین برخورد می کند. شدت برخورد در این سرعت خیلی زیاد نمی باشد اما ضربه وارده بر قفسه سینه توسط کمربند ایمنی  عموم کارآموزان را متعجب نموده و تغییر ذهنیت و رفتار را برای آن ها به همراه دارد و این سوال در زهن کاربر ایجاد می شود که اگر در این سرعت کم و بین 5 تا 7 کیلومتر بر ساعت این میزان فشار به بدن توسط کمربند ایمنی وارد می شود پس در سرعتهای بالاتر چه میزان فشاری به بدن وارد خواهد شد؟ ایمنی هم توسط بستن کمربند ایمنی و هم توسط اجتناب از سرعت های زیاد حاصل خواهد شد.

شما می توانید برای مجموعه خود این شبیه سازها را تهیه نموده و در محل آموزش مستقر نمائید.