88244120 mail@persianrace.com

چرا سیستم مدیریت ریسک ناوگان لازم است؟

چرا سیستم مدیریت ریسک ناوگان لازم است؟

با استناد به آزمایشات و تحقیقات علمی صورت پذیرفته در کشورهای مختلف و همچنین در ایران، میزان اثرگذاری عامل انسانی در تعامل سه گانه وسیله نقلیه، جاده و راننده بیش از 90 درصد می باشد و این موضوع به خوبی بیانگر اهمیت ارزیابی و آموزش عامل انسانی از جهات مختلف می باشد. تغییر رفتار تنها با مداخلات جزئی ایجاد نخواهد شد، بلکه با یک تمرکز مداوم بر ایمنی رانندگان و پیاده سازی یک سیستم جامع ایجاد می شود. با تمرکز بر رفتار واقعی فرد و ویژگی های شخصیتی او برای رشد، به آموزش هر فرد تا جای ممکن تاکید داریم. البته واضح است که این هدف به صورت انفرادی میسر نخواهد شد و ما به دنبال تغییر فرهنگ شرکت و سیاست های ناوگان حمل و نقل برای نیل به حداکثر ایمنی رانندگان و محموله ها و مدیریت بحران ها هستیم. بر اساس این تحقیقات و با توجه به شرایط و واقعیت های موجود در کشور ایران در زمینه رانندگی، ما به مشتریان خود راهکار هایی را ارائه می دهیم تا با استفاده از آن ها بیشترین کارایی در پیاده سازی این سیستم برای آن ها ایجاد گردد.